A oes Buddion Iechyd i Wisgo Emwaith Copr?

- Jan 15, 2020-

Weithiau mae gemwaith copr yn cael ei werthu gyda honiadau o fuddion iechyd fel gwella'r croen neu liniaru poen arthritis. Mae gan gopr hanes hir o ddefnydd ym maes iechyd, ac mae gwyddoniaeth fodern wedi cadarnhau llawer o'i briodweddau buddiol. Mae llawer o bobl wedi profi rhyddhad rhag cyflyrau meddygol o ganlyniad i wisgo gemwaith copr, sydd weithiau'n cael ei fagneteiddio hefyd. Fodd bynnag, nid yw effeithiolrwydd gemwaith copr wedi'i brofi'n wyddonol, ac mae tynwyr yn credu nad dyma'r ffordd orau i elwa ar fuddion iechyd copr. Blwch Pecynnu Gwesteion

Mae copr wedi cael ei ddefnyddio i hybu iechyd mewn sawl ffordd ers yr hen amser. Roedd yr hen Eifftiaid yn ei ddefnyddio i buro dŵr i'w yfed, ac roedd diwylliannau ledled y byd yn ei ddefnyddio fel math o feddyginiaeth ar gyfer dolur gwddf, heintiau llygaid, a chyflyrau croen. Fe'i cymhwyswyd hefyd i glwyfau i atal haint. Yn yr oes fodern, darganfuwyd bod gan gopr briodweddau gwrth-ficrobaidd a oedd yn ei gwneud yn addas iawn ar gyfer ei ddefnydd hynafol. Gellir defnyddio copr ar arwynebau neu ei wehyddu i mewn i ffabrigau i atal bacteria rhag lledaenu. Blwch Pacio Awelion

001

Fel rhai metelau eraill, gan gynnwys haearn a sinc, mae copr yn fuddiol yn y diet, er ei fod yn wenwynig mewn gormod. Mae copr yn hanfodol ar gyfer swyddogaeth metabolig yr holl anifeiliaid a phlanhigion. Y Lwfans Dyddiol a Argymhellir ar gyfer oedolion sy'n oedolion yw 0.9 mg / dydd. Cymhorthion copr dietegol yn swyddogaeth y system gardiofasgwlaidd, ynghyd â hyrwyddo system imiwnedd iach ac esgyrn iach. Dim ond o amlyncu copr y gall y buddion hyn ddeillio, nid o wisgo gemwaith copr. Rhai ffynonellau naturiol o gopr dietegol yw pysgod cregyn, cigoedd organ, ffa, cnau, grawn cyflawn, llysiau gwyrdd deiliog, ffrwythau sych, a Blwch Modrwy burum.

Er y gwyddys bod gan gopr lawer o fuddion i fodau dynol, mae'n amheus a yw gemwaith copr yn manteisio arnynt orau. Mae'n annhebygol y bydd copr yn cael ei amsugno trwy'r croen mewn symiau sylweddol o ganlyniad i wisgo gemwaith copr, a gallai sicrhau bod digon o gopr yn y diet fod yn ddewis doethach. Yn ogystal, er bod priodweddau gwrthficrobaidd copr o bosibl yn ddefnyddiol iawn ar gyfer pethau fel cownteri paratoi bwyd neu flancedi a rennir, mae manteision breichled neu ffêr sy'n gwrthsefyll germau yn ddibwys. Pecynnu ac Arddangosfa Emwaith

Serch hynny, mae llawer o gleifion yn rhegi gan effeithiolrwydd gemwaith copr. Mae cefnogwyr yn credu y gellir ei ddefnyddio i dargedu meysydd penodol, er enghraifft, trwy wisgo breichled gopr i leddfu poen arthritis yn yr arddwrn a'r llaw. Mae yna lawer o ddarnau deniadol o emwaith copr ar y farchnad ar gyfer dynion a menywod, gan gynnwys modrwyau, breichledau, mwclis, ffêr, oriorau, bandiau braich, a bron unrhyw beth arall y gallwch chi feddwl amdano. P'un a oes buddion iechyd i'w hennill o wisgo gemwaith magnetig ai peidio, yn aml mae ganddo werth esthetig gwych.